Tang, 60x60 cm

Tang, 60x60 cm

Somer-vinter meditation, 100x100 cm

Somer-vinter meditation, 100x100 cm

Vinterblade, 80x60 cm

Vinterblade, 80x60 cm

Strandbred, triptychon, pr stk 60x40 cm

Strandbred, triptychon, pr stk 60x40 cm

Skum og skaller, 90x120 cm

Skum og skaller, 90x120 cm

Morgentåge over skovbunden, 100x120 cm

Morgentåge over skovbunden, 100x120 cm

Ind til slugten, 90x90 cm

Ind til slugten, 90x90 cm

Ud fra slugten, 90x90 cm

Ud fra slugten, 90x90 cm

Tang og skaller, 90x110 cm

Tang og skaller, 90x110 cm

Oktober, 60x60 cm

Oktober, 60x60 cm

Februar, 60x60 cm

Februar, 60x60 cm

Svinet og kloen, 60x40 cm

Svinet og kloen, 60x40 cm

Det, der blev tilbage, 2

Det, der blev tilbage, 2

Det, der blev fundet, 2

Det, der blev fundet, 2

Efter flod, 2

Efter flod, 2

Datter og mor, 60x40 cm

Datter og mor, 60x40 cm

Mor og datter, 60x40 cm

Mor og datter, 60x40 cm

Far og datter

Far og datter